072 562 54 82

Algemene voorwaarden

Hoofdstuk I – Algemene bepalingen

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Indrukwekkend (wij-vorm): gedefinieerd in artikel 2 van deze algemene voorwaarden;
 2. Opdrachtgever (jij-vorm): De partij waarmee Indrukwekkend een Overeenkomst heeft gesloten;
 3. Overeenkomst: elke afspraak tussen Indrukwekkend en jou;
 4. Schriftelijk(e): berichtgeving per e-mail, per bericht via elektronisch device of per post.
 5. Derde(n): personen die geen partij bij onze Overeenkomst zijn;
 6. Product: de zaken die wij jou leveren op bijvoorbeeld het gebied van (offline) communicatie en marketing, zoals drukwerk, signing, relatiegeschenken en directe mail.
 7. Dienst: de inspanningen die wij jou leveren op het gebied van onder andere: online marketing, webdesign, webdevelopment, hosting, bedrijfs- en marketingstrategie.

Artikel 2. Onze gegevens

Naam: Indrukwekkend BV
Adres: W.M. Dudokweg 70
Postcode en vestigingsplaats: 1703 DC Heerhugowaard
KvK nummer: 37128775

Artikel 3. Algemene bepalingen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle (rechts)handelingen die worden verricht als gevolg van de tussen jou en Indrukwekkend gesloten Overeenkomst.
 2. Tenzij wij dit samen Schriftelijk anders overeen zijn gekomen is de toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden uitgesloten.
 3. Alle afwijkingen en aanvullingen die op deze voorwaarden worden gemaakt zijn alleen geldig als wij dit samen Schriftelijk overeenkomen.
 4. Als wij samen soms afwijken van deze voorwaarden, dan betekent dat niet dat je een afwijking van ons mag verwachten. Wij hebben altijd het recht jou ‘gewoon’ aan de geaccepteerde voorwaarden te houden.
 5. Wij zullen altijd ons uiterste best doen en ons inspannen om onze Overeenkomsten volledig en juist na te komen. Helaas kan het wel eens voorkomen dat het gewenste resultaat niet wordt bereikt. We sluiten in het geval van een Dienst dan ook een Overeenkomst die leidt tot een inspanningsverbintenis en niet tot een resultaatsverbintenis.
 6. Wij hebben het recht bij de uitvoering van de Overeenkomst eventueel Derden in te schakelen. Dit doen wij om de Overeenkomst zo goed en snel mogelijk uit te voeren. Denk bijvoorbeeld aan de hosting van webapplicaties.
 7. De werking van artikel 7:404 en/of 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek is/zijn uitgesloten.

Artikel 4. Het aanbod

 1. Het kan voorkomen dat een aanbod van ons maar voor een bepaalde tijd geldig is. Wanneer dit het geval is, dan staat dit in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een voldoende nauwkeurige omschrijving van de aangeboden Producten en Diensten. Met deze omschrijving kan jij een goede beoordeling van het aanbod maken. Eventuele fouten of vergissingen in het aanbod die per ongeluk zijn gemaakt binden ons niet.

Artikel 5. De Overeenkomst

 1. Onze Overeenkomst komt tot stand op het moment dat het aanbod en deze daarbij behorende algemene voorwaarden zijn aanvaard.
 2. Wanneer een van de bepalingen van deze algemene voorwaarden niet meer geldig is doordat er bijvoorbeeld wetgeving is aangepast, gaan wij samen in overleg om tot een geldige bepaling te komen die het dichtst bij de ongeldige bepaling staat. Het niet geldig zijn van een bepaling tast de geldigheid van de gehele algemene voorwaarden niet aan.
 3. Wanneer wij rechtvaardige twijfels hebben of jij jouw kant van de Overeenkomst wel kan nakomen, bijvoorbeeld de betaling, dan hebben wij het recht om geen uitvoering te geven aan de Overeenkomst. Als dit het geval is stellen wij jou hierover zo snel mogelijk op de hoogte.
 4. Het recht van verrekening en opschorting zijn uitgesloten als jij handelt in de uitoefening van je beroep of bedrijf.
 5. Jij verleent ons het exclusieve recht de toegewezen opdracht uit te voeren, tenzij wij samen anders overeenkomen. Jij mag in principe dus geen andere partij inschakelen om de opdracht uit te voeren.
 6. Komt er uit onze Overeenkomst een aanvullende of vervolgopdracht? Dan zijn deze algemene voorwaarden daarop ook van toepassing.
 7. Wij zullen bij een Dienst altijd proberen de overeengekomen levertijd na te komen. Het kan alleen voorkomen dat er iets fout gaat of dat door grote drukte bij ons of bij een Derde enige vertraging zal ontstaan. Wanneer de afgesproken levertijd wordt overschreden bestaat er geen recht tot schadevergoeding. De termijnen zijn altijd een indicatie. Zie voor de levertijden over Producten, artikel 12 ‘Levering Producten’.
 8. Je bent zelf verantwoordelijk voor het tijdig en op de juiste wijze aanleveren van de juiste en volledige informatie. Houd er rekening mee dat wanneer jij informatie of materiaal te laat of in de verkeerde vorm aanlevert, wij ons moeten haasten om de Diensten en Producten alsnog binnen de afgesproken termijnen en op de juiste wijze te leveren. De kans op fouten wordt hierdoor groter.
 9. De stukken en ontwerpen dienen te worden aangeleverd volgens onze specificaties. Indien de aangeleverde stukken hier niet aan voldoen, kan het Product niet worden bedrukt en/of gemaakt. Wij zullen in dat geval het ontwerp zelf aanpassen of met jou in overleg treden om de aanpassingen te bespreken.

Artikel 6. Ontbinding en opzegtermijnen

 1. Wanneer onze Overeenkomst een eenmalige prestatie inhoudt, eindigt de Overeenkomst op het moment dat de prestatie is uitgevoerd en door jou alle daarvoor verschuldigde bedragen aan ons zijn voldaan.
 2. Zodra wij merken dat de Overeenkomst tussen ons niet langer kan voortduren, moeten we de Overeenkomst per direct opzeggen of zonder ingebrekestelling ontbinden. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer aan jouw kant de betalingen ophouden, er sprake is van een faillissement, WSNP, surseance van betaling of beslaglegging op het vermogen.
 3. Wanneer de Overeenkomst eindigt op grond van overmacht, zie artikel 8, hebben wij recht op betaling van de op het moment van beëindiging gewerkte uren, gedane investeringen en gemaakte kosten.
 4. Hebben wij een Overeenkomst afgesloten voor onbepaalde tijd, zonder einddatum dus? Dan is deze natuurlijk op te zeggen. De Overeenkomst kan door zowel jou als door ons op ieder moment worden opgezegd. Hierbij geldt wel een opzegtermijn van drie (3) maanden. Wanneer wij het Schriftelijk bevestigen kunnen we een kortere opzegtermijn overeenkomen.

Artikel 7. Aansprakelijkheid

 1. Wij zijn in ieder geval niet aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, of directe schade. Wanneer wij toch aansprakelijk zijn voor directe schade, dan geldt als directe schade:
  1. De redelijke kosten die jij zou moeten maken om onze prestatie aan de Overeenkomst te laten beantwoorden; deze vervangende schade wordt niet vergoed wanneer de Overeenkomst door op of vordering van jou wordt ontbonden;
  2. Redelijke kosten die jij hebt gemaakt voor het noodgedwongen langer operationeel houden van het oude systeem of systemen en daarbij behorende voorzieningen, doordat wij niet hebben kunnen leveren op een bindende uiterste leverdatum. Deze redelijke kosten worden verminderd met eventuele besparingen die het gevolg zijn van vertraagde levering.
  3. Redelijke kosten die jij hebt gemaakt om vast te stellen wat de oorzaak en omvang van jouw schade is;
  4. Redelijke kosten die jij hebt gemaakt om de schade te voorkomen en/of te beperken, voor zover jij kan aantonen dat deze kosten daadwerkelijk tot een voorkoming of beperking van de schade hebben geleden.
 2. De totale aansprakelijkheid van Indrukwekkend is beperkt tot vergoeding van schade tot maximaal het bedrag van de Overeenkomst die wij met jou hebben gesloten. De totale vergoeding voor schade zal in ieder geval nooit meer zijn dan het bedrag dat onze aansprakelijkheidsverzekering aan ons uitkeert.
 3. Is er sprake van een Overeenkomst die meerdere maanden duurt? Dan vergoeden wij enkel een bedrag ter hoogte van de door jou aan ons gedane betalingen over de afgelopen 6 (zes) maanden.
 4. Niet beperkt is onze aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid aan onze kant.
 5. Je moet eventuele schade op tijd Schriftelijk aan ons melden. Wanneer jij één jaar na het ontstaan van de schade, de schade pas aan ons meldt, vervalt de vordering en vergoeden wij géén schade meer.
 6. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die wordt toegebracht door hulppersonen als bedoeld in artikel 6:76 BW.
 7. Samenwerking is bij ons van groot belang, om onze Diensten en Producten optimaal te leveren hebben wij input van jou nodig. Ervaring leert dat hierin wel eens wat mis kan gaan vanuit de Opdrachtgever. Wij zijn dan ook niet aansprakelijk voor schade, voor welke schade dan ook, doordat wij zijn uitgegaan van onjuiste en/of onvolledige gegevens die jij aan ons hebt aangeleverd of wanneer jij gegevens te laat of in de onjuiste vorm aan ons aanlevert.
 8. Jij vrijwaart ons voor eventuele aanspraken van Derden, die bij het uitvoeren van de Overeenkomst eventueel schade lijden.

Artikel 8. Overmacht

 1. Het kan zo zijn dat er iets gebeurt waar wij geen invloed op hebben. Dit kan bijvoorbeeld een pandemie zijn. Maar bijvoorbeeld ook stakingen, files, maatregelen van overheden, brand, diefstal, oorlog, wanprestaties/vertragingen van Derden of onze leveranciers, arbeidsongeschiktheid van jouw contactpersoon bij ons, ziekte, stroom- of internet storingen, grote kabelbreuken, storing van datanetwerk- en/of telecommunicatiefaciliteiten, gebrekkigheid van programmatuur of eventuele bij de uitvoering van de Dienst betrokken Derden, hacks en het defect gaan van apparatuur en overige situaties die naar het oordeel van ons buiten onze invloedssfeer vallen en die de nakoming van onze verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen . Hoe hard we ook werken, in zo’n geval lukt het ons helaas niet om de beloftes waar te maken. We gaan uit van je begrip. Het is in zo’n geval dan ook niet mogelijk om een schadevergoeding te eisen.

Artikel 9. Garantie

 1. Wij staan ervoor in dat onze Producten en Diensten voldoen aan de Overeenkomst en voldoen aan de wettelijke bepalingen en overheidsvoorschriften die gelden op het moment dat wij samen de Overeenkomst sluiten.
 2. De garantie geldt niet wanneer:
  1. Jij de geleverde Diensten of Producten zelf repareert of bewerkt of dit door Derden laat doen;
  2. Jij de geleverde Diensten of Producten aan abnormale omstandigheden hebt blootgesteld, de gebruiks- of wasinstructies niet hebt opgevolgd of op een andere manier onzorgvuldig bent omgegaan met de Diensten of Producten die wij jou leveren;
  3. Producten slijten. Slijtage is relevant voor de garantie op een Product. Als het normaal is dat bepaalde aspecten van een Product slijten, dan kan je hiervoor geen garantie inroepen, tenzij de slijtage te snel optreedt. Versnelde slijtage door overmatig gebruik komt voor jouw risico;
  4. De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen over de aard of de kwaliteit van materialen.

Artikel 10. Prijzen

 1. Alle bedragen zijn in euro’s en exclusief omzetbelasting en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders overeengekomen.
 2. Wij hebben het recht om eenmaal per jaar een inflatiecorrectie toe te passen.
 3. Onze prijzen zijn gebaseerd op kostprijsbepalende factoren op het moment van het aanbod. Wij mogen 3 (drie) maanden na het sluiten van de Overeenkomst wijzigingen in de kostprijs, waarop wij in redelijkheid geen invloed kunnen uitoefenen, aan jou doorberekenen. Dit kan tot een maximum van 20% van het oorspronkelijke bedrag.
 4. Bestaat onze offerte uit verschillende onderdelen? Dan zijn wij niet verplicht maar een deel van de overeenkomst uit te voeren als jij maar een deel van de onderdelen accepteert.
 5. Hebben wij een korting of actie lopen? Dan is het niet zo dat je hier op een later moment ook gebruik van kan maken. Na afloop hiervan vervalt deze aanbieding.

Artikel 11. Betaling & facturering

 1. In sommige gevallen zul je direct afrekenen. Gebeurt dit niet? Dan moet je het verschuldigde bedrag betalen binnen 14 (veertien) dagen na de factuurdatum.
 2. Staat er een fout in de door ons vermelde betaalgegevens? Dan heb jij de plicht om dit zo spoedig mogelijk aan ons te melden.
 3. Wanneer je niet op tijd betaalt, zullen we je dat altijd eerst laten weten. Dan krijg je van ons nog eens 7 (zeven) dagen om het bedrag te betalen. Lukt het dan nog steeds niet? We zullen dan zelf ons geld proberen te krijgen totdat we de vordering aan een incassobureau over dragen. De kosten van het niet op tijd betalen, zoals het inschakelen incassobureau en administratiekosten komen voor jouw rekening. Voor een betalingsregeling kan je altijd contact met ons opnemen.
 4. Is er sprake van een (redelijk zicht op) faillissement, liquidatie of surseance van betaling of een schuldsanering in het kader van de WSNP? Dan zijn onze vorderingen op jou en de verplichtingen van jou naar ons direct opeisbaar.
 5. Door jou gedane betaling(en) zijn eerst bedoeld als betaling van de verschuldigde rente en kosten die wij van jou te vorderen hebben. Zijn deze er niet? Dan geldt de betaling voor de opeisbare facturen die het langst open staan. Dit geldt ook als jij zelf aangeeft dat de betaling verband houdt met een andere factuur.

Artikel 12. Levering Producten

 1. Tenzij wij Schriftelijk anders hebben afgesproken, ontvang je niet eerst een proefdruk van een Product. Let er dus goed op dat je de juiste afmetingen, afbeeldingen en andere relevante informatie doorgeeft. Eventuele fouten in aangeleverde stukken en informatie zijn voor jouw rekening en risico.
 2. Wij leveren het door jou bestelde Product bij het door jou aangegeven adres. Wij dragen het risico van het Product op bijvoorbeeld beschadiging en vermissing tot het moment van bezorging.
 3. Het kan ook voorkomen dat wij voor jou de voorraad aanhouden van de door jou bestelde Producten. In dat geval dragen wij zorg voor de levering van de Producten op het door jou aangegeven afleveradres. Hiervoor schakelen wij Derden in. Het risico van beschadiging en vermissing van de Producten ligt in dat geval wel bij jou, tot aan het moment van bezorging bij het afleveradres. Vanaf het moment dat geleverd is bij het afleveradres gaat het risico van beschadiging en vermissing over naar de partij die de Producten besteld heeft.
 4. Indien wij de Producten opslaan in ons magazijn, zijn wij niet verplicht om de inventaris bij te houden, Producten te tellen, etc. Hiervoor ben jij zelf verantwoordelijk. Als jij dit wel graag gedaan wil hebben, kunnen we in overleg treden over hoe wij jou daarbij kunnen ondersteunen en welke vergoedingen jij daarvoor dan verschuldigd bent.
 5. We doens ons uiterste best om het Product binnen de afgesproken levertijd te laten bezorgen. Dit kunnen wij alleen niet garanderen. De afgesproken levertijd is altijd een indicatie, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.
 6. Wanneer de levering van een besteld Product onmogelijk blijkt, zullen wij ons inspannen een vervangend Product ter beschikking te stellen. Bij een vervangend artikel wordt het herroepingsrecht niet uitgesloten en dragen wij zelf de kosten van een eventuele retourzending.

Artikel 13. Klachten

 1. Mocht er iets niet kloppen aan de uitvoering van de Overeenkomst en is er dus een gebrek? Dan moet je dat aan ons laten weten.
  1. Is er sprake van een zichtbaar gebrek? Dan moet je het ons snel laten weten, namelijk binnen 48 (achtenveertig) uur.
  2. Is er sprake van een onzichtbaar gebrek? Dan moet je het ons binnen 2 (twee) maanden laten weten nadat je het gebrek hebt ontdekt.
 2. Hoewel wij onze best doen om alle Producten en Diensten in goede staat aan jou te leveren, kan het zo zijn dat er in sommige Producten of Diensten een minimale fout of gebrek zit. Indien dit het geval is zullen we met jou in overleg treden om af te spreken hoe we deze minimale fout of het gebrek het best kunnen oplossen.
 3. De bovengenoemde termijnen zijn zogeheten ‘fatale termijnen’. Dit houdt in dat jouw recht om te klagen na deze termijn vervalt. Je kan dan geen beroep meer doen op het gebrek.
 4. Nadat je ons op de hoogte hebt gesteld van de klacht gaan we meteen voor jou aan de slag. Na het ontvangen van de klacht hebben we 4 (vier) weken de tijd om te proberen het gebrek op te lossen.
 5. Een klacht zorgt er niet voor dat jouw betalingsverplichting wordt opgeschort.

Artikel 14. Overdracht

 1. Uit een Overeenkomst volgen altijd rechten en plichten. De rechten en plichten uit onze Overeenkomst kunnen niet door jou worden overgedragen aan een andere partij, tenzij we Schriftelijk iets anders afspreken. Deze bepaling heeft zogeheten goederenrechtelijke werking.

Artikel 15. Eigendomsvoorbehoud

 1. Wanneer wij iets aan jou leveren dan blijft het Product of de Dienst altijd in ons eigendom totdat de volledige factuur is betaald.
 2. Mocht het voorkomen dat er blijvend niet wordt betaald, dan mogen wij het Product of de Dienst terugnemen. Jij moet ons, of een door ons aangewezen Derde, daar alle gelegenheid toe gegeven.
 3. Het eigendom van alle door ons aan jou verkochte en geleverde zaken blijven bij ons zolang wij vorderingen op jou hebben op grond van gesloten Overeenkomst(en). Hieronder vallen ook vorderingen in het kader van boetes, rente en kosten zoals onder andere bedoeld in artikel 3:92 BW.
 4. Zolang jij de volledige factuur nog niet hebt betaald rust er een eigendomsvoorbehoud op het Product of de Dienst. Je hebt dan niet het recht het Product of de Dienst door te verkopen of een (beperkt) recht daarop te laten vestigen.
 5. Leggen Derden beslag op een Product of de Dienst met eigendomsvoorbehoud van ons? Dan moet jij ons dat zo snel mogelijk laten weten.

Artikel 16. Meer- & Minderwerk

 1. Wanneer wij een Dienst leveren, dan kan het zo zijn dat er een situatie ontstaat waarbij het meer tijd en geld gaat kosten om de Overeenkomst uit te voeren dan we vooraf dachten of hebben ingeschat. We spreken dan van meerwerk. Als dit het geval is, dan zullen we dit zo snel mogelijk met jou communiceren. Het uitgangspunt is dan om de Dienst volgens de gebruikelijke tarieven verder af te maken. Hierover zullen we uiteraard in gesprek gaan.
 2. Met instemming van meerwerk zoals hierboven omschreven, ga je ermee akkoord dat de doelstellingen en verwachtingen van de Overeenkomst mogelijk worden beïnvloed.
 3. Over de financiële consequenties zul jij altijd vooraf worden ingelicht.
 4. Het kan natuurlijk ook voorkomen dat wij de Producten of Diensten voordeliger en sneller leveren dan we hadden afgesproken. In zo’n situatie kunnen wij contact met jou opnemen om in gesprek te gaan over een eventuele verrekening van het minderwerk.

Artikel 17. Intellectueel eigendom

 1. Wanneer er een intellectueel eigendomsrecht door ons wordt verkregen bij het uitvoeren van de Overeenkomst komt dit recht altijd bij ons te liggen. Jij krijgt alleen het niet-exclusieve en niet overdraagbare gebruiksrecht die bij deze voorwaarden of wet worden toegekend. Dit houdt feitelijk in dat jij alles wat wij jou aan Producten en Diensten leveren altijd zelf mag gebruiken. Eventuele logo’s, designs, etc. mogen alleen niet worden overgedragen aan Derden.
 2. Tenzij wij dit Schriftelijk anders zijn overeengekomen, ontwerpen en creëren wij de Dienst, zoals een te bouwen webapplicatie. Het intellectueel eigendomsrecht van zo’n Dienst komt bij ons te liggen. De intellectuele eigendomsrechten die voor aanvang van de Overeenkomst al rusten op jouw merk(namen), afbeeldingen, etc. blijven natuurlijk van jou.
 3. Wanneer jij het ontwerp van de Dienst of het Product aanlevert, moet het ontwerp vrij zijn van intellectuele eigendomsrechten van Derde(n). Je bent zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de mogelijke schending van auteursrechten van Derden. Wij zullen hier geen onderzoek naar doen. Dit geldt ook voor eventuele afbeeldingen, foto’s of teksten die jij aanlevert voor de Dienst. Deze dienen vrij te zijn van intellectuele eigendomsrechten van Derde(n). Wanneer wij vermoeden dat er een intellectueel eigendomsrecht rust op iets dat jij ons aanlevert zullen wij dit uiteraard wel laten weten.
 4. Jij vrijwaart ons van eventuele aanspraken van Derden over intellectuele eigendomsrechten. Wanneer wij bijvoorbeeld in opdracht van jou gaan filmen of fotograferen mogen wij ervan uit gaan dat de aanwezige personen zijn ingelicht over het maken van dit beeldmateriaal en hun portretrechten.
 5. Daarnaast kunnen wij bijvoorbeeld ook in opdracht van jou moeten zoeken naar stockbeelden of ander beeldmateriaal. Wij hoeven in dat geval niet te onderzoeken of er een intellectueel eigendomsrecht op het beeldmateriaal rust. Wij zullen hier natuurlijk wel altijd zoveel mogelijk rekening mee proberen te houden.
 6. Wij hebben het recht de kennis die is opgedaan tijdens het uitvoeren van jouw Overeenkomst te gebruiken voor andere Overeenkomsten en doeleinden, voor zover hier natuurlijk geen vertrouwelijke informatie wordt gedeeld.
 7. Wij hebben het recht jouw naam en logo te gebruiken als referentie en promotie.
 8. Handel je in strijd met dit artikel? Dan kunnen wij bij jou direct een boete opeisen ter hoogte van €5.000,-. Naast deze boete hebben wij altijd het recht om volledige schadevergoeding te vorderen.

Artikel 18. Beheer

 1. Wij hebben altijd het recht om zowel onze technische als niet-technische faciliteiten van Diensten of Producten te wijzigen. Je kan dan geen aanspraak maken op compensatie, vergoeding van schade of een ontbinding van de Overeenkomst.
 2. Om de technische Diensten of Producten, zoals een webapplicatie, naar behoren te laten werken is onderhoud natuurlijk van groot belang. Wij beoordelen of er onderhoud nodig is, sprake is van een storing en/of vertraging. Wanneer hiervan sprake is kunnen wij de Dienst tijdelijk stilleggen om de problemen te verhelpen.
 3. Wij zullen onze uiterste best doen om de webapplicatie in de lucht te houden en te zorgen dat deze goed werkt. Toch kan het voorkomen dat de Webshop niet beschikbaar is of er storingen zijn. Dit kan bijvoorbeeld ook het geval zijn als er zich een storing voordoet bij een Derde partij die wij inschakelen voor de uitvoering van de Overeenkomst, denk aan de hosting. Hiervoor zijn wij geen schadevergoeding of compensatie verschuldigd.
 4. Wij zullen wijzigingen, stakingen en verwijderingen van de software of zaken omtrent een webapplicatie altijd zoveel mogelijk vooraf aan jou laten weten. Dat is alleen niet altijd mogelijk. Je hebt dus geen recht op een voorafgaande kennisgeving.
 5. Jij bent zelf verantwoordelijk voor het gebruik van de aan jou gegeven gebruiks- en toegangsrechten. Je zult je gedragen als een verantwoordelijk en zorgvuldig gebruiker, zoals bij een vergelijkbare Dienst mag worden verwacht. Wanneer wij aanwijzingen geven over het gebruik van de Dienst moet je deze altijd opvolgen.
 6. Wanneer jij niet handelt volgens de bepalingen in dit artikel mogen wij jouw gebruik van en toegang tot de Dienst ontzeggen.
 7. Binnen de afgesproken servicetijden staat jouw contactpersoon stand-by en kan je storingen melden aan jouw contactpersoon bij Indrukwekkend. Jouw contactpersoon zal binnen de servicetijden, binnen 24 (vierentwintig) uur een response geven op jouw melding of klacht. De servicetijden zijn van maandag tot en met vrijdag tussen 09:00 uur ‘s ochtends en 17:00 uur ‘s middags.

Artikel 19. Geheimhouding

 1. Het kan voorkomen dat bepaalde zaken van de Overeenkomst tussen ons als Partijen geheim moet blijven. We zijn dan beide verplicht deze informatie geheim te houden. Dit is zo wanneer het overduidelijk is dat de informatie geheim moet blijven of wanneer een van ons dit heeft medegedeeld.
 2. Onderdelen van onze dienstverlening die jij onder andere geheim moet houden zijn onze prijsstaffel, work-flow, inkoopmogelijkheden, en stroomschema’s.
 3. Handel je in strijd met dit artikel? Dan kunnen wij bij jou direct een boete opeisen ter hoogte van €25.000,-. Door deze boete verliezen wij niet het recht op vergoeding van de overige geleden schade.

Artikel 20. Medewerkersbeding

 1. Tot één jaar na de Overeenkomst heb jij niet het recht medewerkers van ons die betrokken zijn geweest bij de uitvoering van de Overeenkomst in dienst te nemen of op een andere manier direct/indirect voor jou te laten werken of te benaderen. Tenzij wij hiervoor Schriftelijk toestemming hebben gegeven.
 2. Wij zullen verplicht zijn toestemming te geven wanneer wij door jou schadeloos worden gesteld. Een passende schadeloosstelling is een vergoeding van 10 (tien) maandsalarissen.

Artikel 21. Toepasselijk recht

 1. Op onze Overeenkomst en deze algemene voorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing.
 2. Mochten er helaas toch problemen tussen ons ontstaan, zullen we eerst zoveel mogelijk in overleg treden om tot een oplossing te komen. Komen we er samen niet uit? Kan alleen de Nederlandse rechter ingeschakeld worden.

Artikel 22. Survival

 1. De bepalingen uit de algemene voorwaarden en de Overeenkomst die de strekking hebben om na het einde van de Overeenkomst geldig te blijven, zullen na het eindigen van de Overeenkomst ook nog blijven gelden.

Artikel 23. Wijziging of aanvulling

 1. Wij hebben het recht deze voorwaarden eenzijdig te wijzigen of aan te vullen. Mocht dit daadwerkelijk gebeuren? Geen zorgen, dan word jij daarvan op tijd op de hoogte gesteld.
 2. Tussen deze kennisgeving en de inwerkingtreding van de gewijzigde of aangevulde voorwaarden zullen 30 (dertig) dagen zitten.

HOOFDSTUK II – GEGEVENSVERWERKING

Artikel 24. Verwerking Persoonsgegevens

 1. Mochten wij aangemerkt worden als verwerker zoals bedoeld in artikel 4 lid 8 van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), dan kwalificeren de artikelen 24 tot en met 29 van deze algemene voorwaarden als afspraken die gemaakt moeten worden conform artikel 28 lid 3 van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).
 2. Wij zullen in opdracht van jou persoonsgegevens verwerken. Wij verwerken van jouw klanten onder andere de volgende persoonsgegevens, zoals: naam, adres, woonplaats, postcode, telefoonnummer, e-mailadres, IP-adres en aanhef.
 3. De persoonsgegevens vallen nooit onder ons eigendom. Gegevens die jij verstrekt met bovenstaand doel, blijven eigendom van jou.

Artikel 25. Uitvoeringsverwerking

 1. Wij verwerken alleen de persoonsgegevens die in het kader van de aangeboden Diensten of Producten worden verwerkt onder de in deze algemene voorwaarden gestelde voorwaarden. Voor de overige verwerkingen van persoonsgegevens, waaronder de verzameling van persoonsgegevens door jou en/of Derden zijn wij uitdrukkelijk niet verantwoordelijk, tenzij deze Derde door ons is aangesteld.
 2. Wij zullen, tenzij wij hiervoor uitdrukkelijke voorafgaande Schriftelijke toestemming van jou hebben gekregen en voldaan wordt aan wettelijke vereisten, geen persoonsgegevens verwerken in landen buiten de Europese Economische Ruimte (‘EER’). Doorgifte van persoonsgegevens naar landen buiten de EER die geen passend beschermingsniveau hebben is verboden. Wij stellen jou onmiddellijk Schriftelijk op de hoogte van alle geplande permanente of tijdelijke doorgiftes van persoonsgegevens naar een land buiten de EER en we zullen pas uitvoering geven aan de doorgifte(s) na jouw Schriftelijke toestemming.
 3. Wij zullen de persoonsgegevens van jou gescheiden houden van de persoonsgegevens die jij voor jezelf of namens Derden verwerkt.
 4. Wij zullen de persoonsgegevens op behoorlijke en zorgvuldige wijze en in overeenstemming met de op ons rustende verplichtingen op grond van de privacywetgeving, waaronder Europese Verordeningen en de AVG, verwerken.

Artikel 26. Beveiliging

 1. Wij zullen in lijn met artikel 32 AVG alle passende technische en organisatorische maatregelen treffen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen zullen, gelet op de daarmee gemoeide kosten en de stand van de techniek, overeenstemmen met de aard van de te verwerken persoonsgegevens.
 2. Wij spannen ons ervoor in om inbreuken op de beveiliging met betrekking tot de persoonsgegevens zoveel mogelijk te voorkomen, te detecteren en in voorkomende gevallen daartegen actie te ondernemen.

Artikel 27. Meldplicht

 1. In het geval van een beveiligingslek en/of een datalek zoals bedoeld in de Wet meldplicht datalekken zullen wij jou daarover redelijkerwijs zo snel mogelijk informeren.
 2. De meldplicht omvat in ieder geval het melden van het feit dat er een lek of incident is geweest, als de (vermeende) oorzaak van het lek of het incident, het vooralsnog bekende en/of te verwachten gevolg en de (voorgestelde) oplossing.
 3. Jij zal, indien naar jouw oordeel noodzakelijk, betrokkenen en andere Derden waaronder de Autoriteit Persoonsgegevens informeren over een datalek of andere incidenten.
 4. Het is ons niet toegestaan rechtstreeks informatie te verstrekken over een datalek of andere incidenten aan betrokkenen of andere Derden, tenzij wij daartoe wettelijk verplicht zijn of jij toestemming hebt gegeven.

Artikel 28. Rechten van betrokkenen

Wij verlenen medewerking aan jou om na goedkeuring van, en in opdracht van jou:

 1. Betrokkenen toegang te verschaffen tot de hen betreffende persoonsgegevens;
 2. Persoonsgegevens van betrokkenen te verwijderen of te corrigeren;
 3. Aan te tonen dat persoonsgegevens verwijderd of gecorrigeerd zijn, indien zij incorrect zijn (of er discussie bestaat over de correctheid van persoonsgegevens).
 4. Wij verlenen voor zover redelijkerwijs mogelijk medewerking aan jouw verplichtingen onder de Wet bescherming persoonsgegevens of andere toepasselijke wetgeving op het gebied van verwerking van persoonsgegevens na te leven. De verantwoordelijkheid voor de nakoming van deze verplichtingen rust volledig en uitsluitend bij jou. De kosten verbonden aan deze medewerking zijn niet in de overeengekomen prijzen en vergoedingen inbegrepen en komen volledig voor jouw rekening.

Artikel 29. Inspectie

 1. Wij staan toe dat jij de naleving van de beveiligingsmaatregelen door ons inspecteert of dat op verzoek van jou de verwerkingsfaciliteiten van ons door een aangewezen onderzoeksinstantie worden geïnspecteerd.
 2. Jij zal alle kosten, vergoedingen en onkosten in verband met de inspectie betalen, met inbegrip van redelijke door ons gemaakte interne kosten.
 3. Jij zal ons een exemplaar van het rapport van de inspectie verstrekken.